Wijziging van de Wet op de Kansspelen

Op 7 juli 2016 is de wijziging van de Wet op de Kansspelen aangenomen door de Tweede Kamer. In de aanloop daarnaartoe zijn er verschillende wijzigingen geweest. Het vervolgtraject is dat de wijziging wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer. Eerst zal de Commissie Veiligheid & Justitie een voorbereidend onderzoek doen naar het wetsvoorstel en daarbij opmerkingen plaatsen en vragen stellen aan de regering. Deze heeft normaliter 4 weken de tijd om te reageren. De wijziging van de Wet op de Kandasspelen kan gevonden worden op Officielebekendmakingen.nl. De volledige wettekst van de Wet op de Kansspelen kan gevonden worden op Wetten.overheid.nl.

In dit artikel zullen we ingaan op de onderwerpen die van belang zijn voor het gokken op het internet en dan specifiek voor jou als speler. In onderstaande tekst worden passages uit de wijziging van de Wet op de Kansspelen weergegeven. Bij elke wijziging zal een toelichting worden gegeven van de impact op spelers.

Welke onderwerpen zijn van belang voor de Nederlandse gokker?

Artikel 22:
De houder van een ingevolge artikel 16 verleende vergunning is verplicht informatie over verdachte gokpatronen bij de kansspelautoriteit te melden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over hetgeen onder informatie over verdachte gokpatronen wordt verstaan en over de wijze waarop de melding aan de kansspelautoriteit moet plaatsvinden.

De vergunninghouders zullen informatie gaan verzamelen over het gokgedrag van spelers bij het internetcasino. Het zal hierbij gaan om stortingen, spelactiviteiten (frequentie, tijdstippen, locaties, etc.), uitbetalingen en overboekingen. Er worden regels opgesteld wanneer een patroon als verdacht moet worden beschouwd. Verdachte gokpatronen moeten aan de KSA worden gemeld. Dit gaat wel even een tandje verder dan je gewend bent bij Holland Casino en de gokhallen. Daar is een strenge toegangscontrole, maar zodra je binnen bent houdt niemand je meer in de gaten. Tenzij je wel heel abnormaal gedrag vertoont.

Artikel 27j:
Het eerste lid, komt te luiden:
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 4a, biedt de houder van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino geen toegang tot het speelcasino aan een persoon:
a. die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
b. wiens gegevens zijn opgenomen in het register, bedoeld in
artikel 33h;
c. ten aanzien van wie hij redelijkerwijs moet vermoeden dat deze door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of aan naasten.

Voor de toegang tot een speelcasino wordt een leeftijdsgrens van 18 jaar aangehouden. Bij Holland Casino moet je ook ouder dan 18 jaar zijn om naar binnen te mogen en bij de gokhallen is dit bij bepaalde vestigingen zelfs 21 jaar. Personen die zijn ingeschreven in het Centraal register uitsluiting kansspelen (CRUKS) worden ook niet toegelaten. Dit is een nieuw register en zal hieronder nader worden toegelicht. Daarnaast moet het casino de toegang ontzeggen voor spelers waarvan het een vermoeden van een gokverslaving heeft.

Artikel 27j:
Het tweede lid, komt te luiden:
Bij de toepassing van het eerste lid kan de vergunninghouder gebruik maken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.

Bij de registratie bij een online casino hoef je nu alleen nog maar je naam, geboortedatum en adres in te vullen. Dat gaat straks veranderen. Iedereen moet zijn of haar BSN nummer opgeven. Dit is een uniek nummer voor elke Nederlandse ingezetene. Het is erg fraudegevoelig, want met de combinatie van deze gegevens kunnen criminelen identiteitsfraude plegen. Hier is dan ook veel discussie over geweest in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Wees zeer zorgvuldig bij het verstrekken van je BSN. De legale casino's, straks met vergunning, zullen strenge veiligheidsmaatregelen treffen om jouw gegevens veilig op te slaan. De Kansspelautoriteit houdt daar toezicht op.

Artikel 27ja
1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 4a, registreert en analyseert de houder van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino op consequente en eenduidige wijze gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler. Hij kan hierbij bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de speler verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving.

Normaliter mag een onderneming niets registreren over de gezondheid van een klant, maar voor internetcasino's wordt een uitzondering gemaakt. Er mogen vastleggingen worden gemaakt van gezondheidskenmerken, naar aanleiding van bijv. contact met de helpdesk, om zodoende gokverslaving te voorkomen.

Artikel 27ja
2. Bij een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving onderzoekt de vergunninghouder het gedrag van de speler in een persoonlijk onderhoud met die speler.

Speel je heel erg veel in een online casino, dan heb je kans dat je op de radar komt en men vermoed dat je weleens een verslaving kan hebben. Het online casino mag daarover contact met je opnemen en het gedrag bespreekbaar maken. In het Holland Casino vinden deze gesprekken jaarlijks met duizenden bezoekers plaats, dus geen reden tot zorgen. Hetzelfde wordt van de casino's op het internet verwacht.

Artikel 27ja
3. De vergunninghouder die na het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, redelijkerwijs moet vermoeden dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of aan naasten adviseert die speler tot tijdelijke uitsluiting van deelname aan kansspelen, georganiseerd in speelcasino’s als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, in inrichtingen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, en op afstand als bedoeld in artikel 31, door inschrijving in het register, bedoeld in artikel 33h.

Als het online casino een gesprek met de speler heeft gehad en uit dat contact opmaakt dat er sprake is van een gokverslaving, dan zal het online casino de speler adviseren om zichzelf tijdelijk uit te sluiten voor online gokken. Hiervoor kan de speler zich zelfstandig inschrijven in het CRUKS.

Artikel 27ja
4. De vergunninghouder stelt de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, ervan in kennis, indien de speler, bedoeld in het derde lid, zich niet in het daarbedoelde register inschrijft. Hij kan hierbij gebruik maken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Het advies van het online casino moet je serieus nemen. Als je je na het advies niet in het CRUKS inschrijft, dan zal het online casino jouw BSN nummer doorgeven aan de Kansspelautoriteit. Daarbij zal een melding vergezeld gaan dat je je niet in het CRUKS hebt ingeschreven en het advies niet hebt opgevolgd. De consequenties daarvan zijn nog niet bekend.

Artikel 31a
1. De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan vergunning verlenen tot het organiseren van kansspelen op afstand.

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de kansspelen zullen er vergunningen worden verstrekt aan casino's op internet. Niet alle internetcasino's zullen een vergunning gaan bemachtigen doordat er voorwaarden aan het verstrekken van de vergunning zullen worden verbonden. Er zullen dus zowel legale als illegale aanbieders op de Nederlandse markt actief zijn. Voor jou als speler is het van belang dat je bij een legaal casino gaat spelen. Dan ben je gegarandeerd van een betrouwbaar en veilig casino die onder toezicht van de Kansspelautoriteit staat. Op de website van de Kansspelautoriteit zullen de legale casino's te vinden zijn.

Artikel 33da
1. De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan een persoon bij een redelijk vermoeden dat deze door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokkenen, door inschrijving in het register, bedoeld in artikel 33h, voor de duur van zes maanden uitsluiten van deelname aan kansspelen, georganiseerd in speelcasino’s als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, in inrichtingen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, en op afstand als bedoeld in artikel 31.

De Kansspelautoriteit kan personen voor een periode van 6 maanden uitsluiten voor het gokken in een internetcasino, casino of gokhal.

Artikel 33h
1. De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, houdt een register van personen die tijdelijk zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen, georganiseerd in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, in een speelcasino als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, en op afstand als bedoeld in artikel 31, eerste lid

De Kansspelautoriteit houdt het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) bij. In dit register worden personen op basis van het BSN-nummer geregistreerd die tijdelijk zijn uitgesloten voor het spelen van kansspellen. Het gaat dan om uitsluiting van internetcasino's, maar ook fysieke casino's als Holland Casino en gokhallen. Door middel van het CRUKS wordt voorkomen dat deze personen kunnen gokken. Het gaat dan om spelers die zelf voor een bepaalde periode niet willen gokken (zelfuitsluiting) of van wie wordt vermoed dat deze een gokverslaving hebben.

Artikel 33h
6. De raad van bestuur haalt de inschrijving in het register door:
a. na afloop van de termijn van uitsluiting als bedoeld in het eerste lid;
b. op verzoek van de ingeschreven persoon.
De inschrijving wordt niet doorgehaald, indien sedert de inschrijving nog geen zes maanden zijn verstreken.

Ieder persoon wordt voor een minimale periode van 6 maanden in het CRUKS ingeschreven. De persoon wordt uitgeschreven als de periode van uitsluiting is afgelopen of bij een verzoek van de persoon zelf in het geval van zelfuitsluiting.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2023 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.