Belangrijkste punten Memorie van Antwoord

Dagelijks volgen wij het nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van modernisering van de gokmarkt in Nederland. Langzaam maar zeker worden de contouren van het nieuwe kansspellandschap zichtbaar. Op 21 februari 2017 is het Memorie van Antwoord van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) Klaas Dijkhoff gepubliceerd. Dit is het antwoord op het voorlopig verslag van de vaste commissie van V&J. Naar verwachting wordt de nadere procedure op 7 maart 2017 door de Eerste Kamercommissie voor V&J besproken. Hierin wordt door de Kamercommissie voor V&J bepaald hoe de verdere voorbereiding zal verlopen en wanneer de plenaire behandeling in de Eerste Kamer kan plaatsvinden.

De belangrijkste punten in het Memorie van Antwoord zijn als volgt:

Doelstelling wijziging Wet op de Kansspelen

 • De primaire doelstelling van de voorgestelde regulering is kanalisatie, het geleiden van de bestaande en groeiende vraag naar een veilig en gereguleerd aanbod, op het bestaan waarvan de speler met beheerste reclame kan worden gewezen.
 • De voorgestelde regulering beoogt deelname aan kansspelen in Nederland noch te stimuleren, noch te ontmoedigen

Gebruik BSN voor identificatie

 • Vaststelling van de identiteit vindt bijvoorbeeld plaats door middel van een geautomatiseerde controle van het burgerservicenummer (BSN).
 • Het gebruik van het BSN wordt beperkt tot vergunninghouders die de meer risicovolle kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en in speelcasino’s organiseren.
 • De betrokken vergunninghouders moeten het BSN direct na dit gebruik vernietigen en mogen het niet opslaan in hun administratie.

Vergunningverlening aan kansspelaanbieders

 • Naar verwachting wordt het aantal daadwerkelijk te verlenen vergunningen beperkt tot ongeveer 40 à 50.
 • De Kansspelautoriteit beoordeelt potentiële vergunninghouders onder meer op hun betrouwbaarheid en transparantie. De aanvrager moet volledige transparantie bieden inzake de organisatie-, eigendoms- en financieringsstructuur. Ook moet de aanvrager aannemelijk maken dat zijn betrouwbaarheid en die van zijn beleidsbepalers en uiteindelijk belanghebbenden buiten twijfel staat.
 • Het betrouwbaarheidsonderzoek strekt zich uit over alle (rechts)personen die in een relevante (Bibob-)relatie staan tot de aanvrager, dus ook bijvoorbeeld over vermogensverschaffers en zakelijke, duurzame relaties.
 • Het onderzoek naar de betrouwbaarheid wordt gefinancierd door middel van legesheffing. Deze leges bedragen circa € 40.000,- per aanvrager en zijn kostendekkend.
 • Goede privacybescherming vormt een belangrijk onderdeel van de voorwaarden waaraan een kansspelaanbieder moet voldoen om voor een Nederlandse vergunning in aanmerking te kunnen komen.

Nieuw maatregelen tegen kansspelverslaving

 • Het uitgangspunt is dat spelers ook in speelautomatenhallen en speelcasino’s met een verslavingspreventiebeleid op basis van het getrapte interventiemodel tegen kansspelverslaving worden beschermd.
 • De toegangseisen voor spelers omvatten onder meer een identiteitscontrole en een controle of de aspirant-speler is ingeschreven in het CRUKS. Deze controles geschieden op betrouwbare wijze door tussenkomst van de Kansspelautoriteit. Die controles waarborgen dat minderjarigen en probleemspelers die zijn uitgesloten, niet kunnen deelnemen aan kansspelen op afstand.
 • Ook moet de aspirant-speler voor de inschrijving als speler een spelersprofiel invullen, waarmee wordt gestimuleerd dat hij bewust omgaat met zijn speelgedrag.
 • Tijdens het spel wordt het speelgedrag van de speler gemonitord en geanalyseerd, wordt naar bevind van zaken in het speelgedrag ingegrepen en de speler op diens risicovolle gedrag gewezen en voorzien van nader advies over verantwoord speelgedrag. In een uiterst geval kan de speler tegen diens wil door de kansspelautoriteit tijdelijk van deelname aan risicovolle kansspelen worden uitgeschreven.

Reclame

 • Het besluit verbiedt agressieve en misleidende wervings- en reclameactiviteiten, het persoonlijk benaderen van consumenten indien de speler bij de vergunninghouder of bij een daartoe bestemd meldpunt te kennen heeft gegeven
  zulks niet op prijs te stellen, en het uitzenden of doen uitzenden van wervings- en reclameactiviteiten tussen 6.00 en 19.00 uur via lineaire televisiediensten reclame- en telewinkelboodschappen, met uitzondering van neutrale vermelding van sponsoring van media-aanbod.
 • Het is vergunninghouders niet toegestaan reclame te maken door middel van huis-aan-huisbezoeken.
 • Iedere vergunninghouder moet bij iedere reclameactiviteit afzonderlijk door middel van een waarschuwingstekst wijzen op de risico’s van onmatige deelname aan kansspelen.
 • Het is alle houders van een vergunning tot het aanbieden van short odd kansspelen verboden wervings- en reclameactiviteiten te richten op spelers waarvan het de vergunninghouder bekend is dat die zich hebben uitgesloten van deelname aan door hem georganiseerde kansspelen.
 • Iedere werving- en reclameactiviteit moet verwijzen naar de internetpagina van de vergunninghouder waar de
  consument alle relevante informatie over het spel en de daar aan verbonden risico’s kan terugvinden.
 • Verder moet dat deel van de speelomgeving waar de consument, ook de niet-speler, informatie kan vinden over verslavingspreventie, vrij zijn van kansspelreclame.
 • Houders van een vergunning tot het organiseren van deze meer risicovolle kansspelen mogen hun reclame uiteraard niet richten op minderjarigen, maar ook niet op jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar.

Kansspelbelasting

 • De houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand zal 29% kansspelbelasting betalen over het brutospelresultaat dat hij met zijn Nederlandse vergunning genereert.
 • Bij overige kansspelen, zoals loterijen, prijsvragen, landgebonden sportweddenschappen en bingo, wordt 29% kansspelbelasting geheven over de prijs die meer bedraagt dan € 449. Hierbij is de speler de belastingplichtig, maar wordt de kansspelbelasting door de aanbieder afgedragen.
 • Bij deelname aan legale kansspelen in Nederland hoeft de speler geen aangifte kansspelbelasting te doen voor de
  gewonnen bedragen. Ook worden deze bedragen niet gezien als netto-inkomsten voor de inkomstenbelasting.

Toezicht en Handhaving

 • Het bijzondere karakter van kansspelen op afstand, waarbij de in Nederland toegankelijke kansspelen veelal worden aangeboden door in het buitenland gevestigde aanbieders, vergt een duale aanpak.
 • In de eerste plaats zet de regering met de voorgestelde regulering in op een hoge mate van kanalisatie, waarbij een groot deel van het nu nog illegale aanbod onder het vergunningstelsel wordt gebracht en waardoor de handhaving zich kan richten op een beperkter aantal illegale aanbieders.
 • In de tweede plaats voorziet het wetsvoorstel in een uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium van de kansspelautoriteit, zodat handhaving van het overblijvende illegale aanbod effectiever kan plaatsvinden.

Overige punten

 • De belangrijkste autonome ontwikkeling is dat de vraag naar kansspelen op afstand de komende jaren zal blijven groeien. De jaarlijkse groei bedraagt ongeveer 12%, ongeacht of de markt gereguleerd is of niet.

Met onder meer bovenstaande activiteiten en maatregelen wil de staatssecretaris van V&J een behoedzame modernisering van het kansspelbeleid doorvoeren en een gecontroleerde opening van de markt mogelijk maken. Dit past in de visie van de regering dat het aanbieden van kansspelen geen overheidstaak is. De voorgestelde wet- en regelgeving sluit aan bij de snel veranderende markt voor de kansspelen en moet de Nederlandse speler het gewenste beschermingsniveau bieden.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2021 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.