Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website BlackjackSpelregels.com. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u BlackjackSpelregels.com bezoekt. Lees deze zorgvuldig door voordat u BlackjackSpelregels.com bezoekt.

Wat is BlackjackSpelregels.com?

BlackjackSpelregels.com is een internetonderneming die informatie geeft over het spel Blackjack en alles wat daarmee te maken heeft.

Algemeen

Op het gebruik van BlackjackSpelregels.com zijn deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy & Cookiebeleid van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van BlackjackSpelregels.com.

BlackjackSpelregels.com behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op BlackjackSpelregels.com. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van BlackjackSpelregels.com, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van BlackjackSpelregels.com tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van BlackjackSpelregels.com in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van BlackjackSpelregels.com en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Funda zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Hoe gaat BlackjackSpelregels.com met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacy & Cookiebeleid kunt u lezen waarvoor BlackjackSpelregels.com de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Daar kunt u tevens meer informatie vinden over de cookies die BlackjackSpelregels.com gebruikt.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

BlackjackSpelregels.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van BlackjackSpelregels.com zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). BlackjackSpelregels.com is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. BlackjackSpelregels.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via BlackjackSpelregels.com worden aangeboden.

BlackjackSpelregels.com is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BlackjackSpelregels.com.

BlackjackSpelregels.com garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. BlackjackSpelregels.com garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. BlackjackSpelregels.com garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden kunt u contact opnemen met BlackjackSpelregels.com. BlackjackSpelregels.com is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan de website.

U vrijwaart BlackjackSpelregels.com tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  • het gebruik van informatie op BlackjackSpelregels.com die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met BlackjackSpelregels.com op te nemen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 april 2016.

Reacties, vragen of opmerkingen?

Neem contact op met ons!

3454,3365,3432,3440,3428,3436,3439,3365,3389,3365,3436,3441,3433,3442,3395,3429,3439,3428,3430,3438,3437,3428,3430,3438,3446,3443,3432,3439,3445,3432,3434,3432,3439,3446,3377,3430,3442,3440,3365,3375,3365,3446,3448,3429,3437,3432,3430,3447,3365,3389,3365,3398,3442,3441,3447,3428,3430,3447,3363,3401,3442,3445,3440,3365,3456
Jouw bericht is succesvol verzonden.
Oops! Daar ging iets verkeerd..

Copyright 2021 © Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl - De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen. Alle rechten voorbehouden.